Закон і Бізнес


Пересчет — на автомате


№37 (1543) 11.09—17.09.2021
7450

Должностью для определения размера вознаграждения судьи ВСУ, высших спецсудов (ВАС, ВХС, ВСС) в отставке является должность судьи ВС.


Соответствующее решение принял Совет судей Украины во время своего последнего заседания. Текст документа печатает издание "Закон и Бизнес".

Рада суддів України

Рішення

3 вересня 2021 року м.Київ №34 

Про розгляд пропозицій ПФУ щодо порядку перерахунку щомісячного грошового утримання

До Ради суддів надійшла відповідь Пенсійного фонду від 26.05.2021 №2800-030102-7/24724 стосовно розгляду пропозиційщодо перерахунку щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, які направлені ПФУ відповідно до рішення РСУ від 9.04.2021 №7, в якій повідомляється наступне.

Щомісячне грошове утримання суддям у відставці призначається (перераховується) відповідно до ст.142 закону «Про судоустрій і статус суддів» від 2.06.2016 №1402-VІІІ.

Відповідно до ст.142 закону №1402 у разі зміни розміру складових суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді, здійснюється перерахунок раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання.

Згідно з Порядком подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами ПФУ від 25.01.2008 №3-1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 12.03.2008 за №200/14891, для перерахунку щомісячного грошового утримання суддею у відставці подається заява та довідка про суддівську винагороду для обчислення щомісячного грошового утримання судді у відставці.

Відповідно до ст.91 закону «Про Конституційний Суд України» від 13.07.2017 №2136-VІІІ закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення.

Суд у рішенні, висновку може встановити порядок і строки їх виконання, а також зобов’язати відповідні державні органи забезпечити контроль за виконанням рішення, додержанням висновку (ч.1 ст.97 закону №2136).

Територіальними органами ПФУ рішення КС виконуються з урахуванням вищезазначених норм закону №2136.

Крім того, ПФУ надано пропозиції щодо порядку проведення територіальними органами ПФУ перерахунку щомісячного грошового утримання без звернення судді у відставці, які в подальшому будуть враховані при опрацюванні змін до Порядку №3-1.

Так, ПФУ пропонується внести зміни до розд.2 порядку, якими передбачити, що перерахунок довічного грошового утримання здійснюється без звернення судді.

Рада суддів України схвально сприймає запропоновані пропозиції, однак вважає за необхідне висловити ряд зауважень.

Крім того, на момент ухвалення даного рішення до РСУ надійшло звернення ПФУ від 24.06.2021 №2800-030102-7/30269, у якому порушується питання виплати щомісячного довічного грошового утримання судді Вищого адміністративного суду, зокрема в частині визначення розміру суддівської винагороди, з якого здійснюється виплата та перерахунок довічного грошового утримання.

Розглянувши дане звернення РСУ вважає за необхідне вказати на таке.

Визначені Конституцією та законами гарантії незалежності суддів є невід’ємним елементом їх статусу і поширюються на всіх суддів.

Конституційний статус суддів, які здійснюють правосуддя, та суддів у відставці передбачає їх належне матеріальне забезпечення, яке повинне гарантувати здійснення справедливого, незалежного та неупередженого правосуддя безстороннім судом.

У п.16 рішення від 18.02.2020 №2-р/2020 КС зазначив, що щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці має бути співмірним із суддівською винагородою, яку отримує повноважний суддя. У разі збільшення розміру такої винагороди перерахунок раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці має здійснюватися автоматично. Встановлення різних підходів до порядку обчислення розміру щомісячного довічного грошового утримання суддів порушує статус суддів та гарантії їх незалежності.

Принципи незалежності та незмінюваності суддів встановлюють, що суддя касаційної інстанції у відставці має отримувати щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці співмірне із суддівською винагородою, яку отримує повноважний суддя касаційної інстанції.

КС у рішенні від 11.03.2010 №8рп-2010 дійшов висновку, що вищі суди здійснюють на підставах і в межах, встановлених законами про судочинство, повноваження суду касаційної інстанції. КС, враховуючи ч.4 ст.125 Конституції, згідно з якою відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди, дійшов висновку, що вищі суди повноважні забезпечувати за законом касаційне оскарження та перегляд рішень судів відповідних юрисдикцій.

Крім того, в резолютивній частині рішення від 11.03.2010 №8рп-2010 КС дійшов висновку, що конституційний статус Верховного Суду України не передбачає наділення його законодавцем повноваженнями суду касаційної інстанції щодо рішень вищих спеціалізованих судів, які реалізують повноваження касаційної інстанції.

Таким чином, КС чітко вказав на те, що судді вищих судів, зокрема ВАС, є суддями касаційної інстанції.

Порівняльний аналіз положень Конституції до та після внесення до неї змін законом «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 2.06.2016 №1401-VIII, приписів закону «Про судоустрій і статус суддів» від 7.07.2010 №2453-VI зі змінами та закону «Про судоустрій і статус суддів» від 2.06.2016 №1402-VIII дає підстави для висновку, що немає відмінностей між юридичним статусом судді ВАС, Вищого господарського суду, Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ та судді відповідного касаційного суду у складі Верховного Суду. При цьому, фактична диференціація довічного грошового утримання суддів (ВАС, ВГС, ВСС) та суддів відповідного касаційного суду у складі ВС не узгоджується з принципом незмінюваності суддів, що є складовою конституційної гарантії незалежності суддів.

Слід звернути увагу на те, що перехідними положеннями закону «Про судоустрій і статус суддів» №1402-VIII передбачалось здійснення правосуддя вищими спеціалізованими судами як публічними органами державної влади, без зміни їх функцій як вищих судових органів (судів касаційної інстанції), до створення судового органу, призначеного виконувати такі самі публічні функції, під назвою — ВС.

Після припинення своєї діяльності вищі спеціалізовані суди передали до касаційних судів у складі ВС, які були створені їх на матеріально-технічній базі, усі нерозглянуті справи, матеріали та заяви чим фактично передали цим новоутвореним органам свої функції та повноваження щодо здійснення правосуддя, як судам касаційної інстанції у справах відповідних категорій.

Таким чином, справи, що на даний час розглядаються суддями касаційних судів у складі ВС є ідентичними тим, що до моменту його створення розглядались суддями вищих спеціалізованих судів.

На ідентичність зазначених справ також вказують положення процесуальних кодексів як до змін, так і після їх внесення у 2017 році, стосовно предметної та інстанційної підсудності.

Це свідчить про те, що судді вищих спеціалізованих судів і судді касаційних судів у складі ВС мають однаковий професійний рівень, кваліфікацію та статус судді касаційного суду.

Отже, судді касаційних судів у складі ВС з 15.12.2017 фактично почали (продовжили) виконувати функції та повноваження, що були покладені на суддів вищих спеціалізованих судів як суддів касаційної інстанції.

Враховуючи вищевикладене, посада судді вищих спеціалізованих судів, діяльність яких припинилась з 15.12.2017 прирівнюється до посади судді касаційного суду у складі ВС, як органу, що здійснює аналогічні функції, тому розмір суддівської винагороди для перерахунку щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці суддям вищих спеціалізованих судів має встановлюватися як для суддів ВС.

Теж саме стосується і розміру щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці суддів ВСУ.

Враховуючи тривалу законодавчу невизначеність відповідної посади, за якою має визначатись розмір суддівської винагороди суддям ВСУ, вищих спеціалізованих судів (ВАС, ВГС, ВСС) у відставці для перерахунку щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, на підставі системного аналізу норм законодавства та рішень КС, на виконання функцій, покладених ст.133 закону «Про судоустрій і статус суддів», РСУ дійшла висновку про те, що посада, за якою повинен визначатись розмір суддівської винагороди судді ВСУ, вищих спеціалізованих судів (ВАС, ВГС, ВСС) у відставці, є посада судді ВС.

У зв’язку із вищевикладеним, РСУ пропонує ПФУ внести відповідні зміни до порядку подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами ПФУ.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови РСУ Моніча Б.С. про розгляд пропозицій ПФУ щодо порядку проведення територіальними органами ПФУ перерахунку щомісячного грошового утримання без звернення судді у відставці, відповідно до ч.8 ст.133 закону «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про РСУ, затвердженого позачерговим Х з’їздом суддів 16.09.2010 (зі змінами), Рада суддів 

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію голови РСУ Моніча Б.С. про розгляд пропозицій ПФУ щодо порядку проведення територіальними органами ПФУ перерахунку щомісячного грошового утримання без звернення судді у відставці узяти до відома.

2. Надіслати ПФУ для подальшого врахування зауваження до пропозиційщодо порядку проведення територіальними органами ПФУ перерахунку щомісячного грошового утримання, що додаються.

Голова Б.МОНІЧ