Закон і Бізнес


Постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 №228 «Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України»


4985

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 №228 «Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України» була затверджена Урядом 2 липня.


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 липня 2014 р. № 228

Київ

Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Міністерство юстиції України, що додається.

Прем’єр-міністр України

 А. ЯЦЕНЮК

 Інд. 70

 ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 липня 2014 р. № 228

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Міністерство юстиції України

1. Міністерство юстиції України (Мін’юст) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мін’юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, державну політику з питань банкрутства та використання електронного цифрового підпису, у сфері нотаріату, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері архівної справи і діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації, у сфері виконання кримінальних покарань, у сфері захисту персональних даних, у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), з питань державної реєстрації актів цивільного стану, з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, з питань державної реєстрації договорів комерційної концесії (субконцесії), з питань реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, статутів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами, статуту територіальної громади м. Києва, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності.

Мін’юст є державним органом з питань банкрутства.

Мін’юст є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

2. Мін’юст у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Мін’юсту є:

1) забезпечення формування та реалізація державної правової політики, політики у сфері адаптації законодавства України до законодавства ЄС, політики з питань банкрутства;

2) забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері архівної справи і діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації, у сфері виконання кримінальних покарань, у сфері захисту персональних даних, у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), з питань державної реєстрації актів цивільного стану, з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, з питань державної реєстрації договорів комерційної концесії (субконцесії), з питань реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, статутів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами, статуту територіальної громади м. Києва, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності;

3) здійснення загального управління у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги;

4) забезпечення представництва інтересів держави у судах України, здійснення захисту інтересів України у Європейському суді з прав людини, під час урегулювання спорів і розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземних суб’єктів та України;

5) експертне забезпечення правосуддя;

6) організація роботи нотаріату;

7) виконання функцій центрального засвідчувального органу шляхом забезпечення створення умов для функціонування суб’єктів правових відносин у сфері електронного цифрового підпису;

8) протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (щодо нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які надають юридичні послуги);

9) здійснення міжнародно-правового співробітництва, забезпечення дотримання і виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України з правових питань.

4. Мін’юст відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів;

2) розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та подає їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

3) здійснює правову експертизу проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

4) готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

5) проводить гендерно-правову експертизу актів законодавства;

6) здійснює в установленому законодавством порядку антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, а також розробляє за її результатами рекомендації щодо усунення виявлених факторів, що спричиняють або можуть спричинити вчиненню корупційних правопорушень;

7) забезпечує ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, надання у випадках, передбачених законом, інформації з нього та оприлюднення в межах, визначених законом, на офіційному веб-сайті Мін’юсту відомостей з нього;

8) здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації;

9) скасовує рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації;

10) перевіряє у міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, а також інших органах, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, стан додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, вимагає у разі потреби подання нормативно-правових актів для державної реєстрації або їх скасування, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

11) розробляє за пропозиціями міністерств та інших центральних органів виконавчої влади плани законопроектної роботи, координує нормотворчу діяльність у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, здійснює контроль за такою діяльністю;

12) організовує роботу з підготовки щорічного плану заходів щодо виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, проводить моніторинг її виконання;

13) здійснює науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методологічне забезпечення виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, переклад актів acquis communautaire українською мовою, оновлення глосарія термінів acquis communautaire;

14) проводить експертизу на відповідність acquis communautaire проектів нормативно-правових актів, які за предметом правового регулювання належать до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства ЄС, визначених Загальнодержавною програмою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

15) здійснює експертизу проектів нормативно-правових актів та нормативно-правових актів, що підлягають державній реєстрації, на відповідність положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського Суду з прав людини;

16) підтримує тексти актів законодавства у контрольному стані, веде їх облік та здійснює зберігання; веде облік та здійснює зберігання чинних міжнародних договорів України, актів законодавства держав, з якими здійснюється обмін правовою інформацією;

17) забезпечує ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, надання інформації з нього;

18) здійснює офіційне опублікування нормативно-правових актів, чинних міжнародних договорів України, рішень Європейського суду з прав людини щодо України в інформаційному бюлетені “Офіційний вісник України”;

19) здійснює офіційне видання збірників актів законодавства та кодексів, виступає засновником журналів і газет із правових питань;

20) координує діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань систематизації законодавства, перевіряє стан такої діяльності, надає рекомендації щодо її поліпшення і вносить пропозиції про усунення виявлених недоліків;

21) здійснює методичне керівництво правовою роботою в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствах та інших органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях, організовує підвищення кваліфікації працівників їх юридичних служб;

22) перевіряє в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствах та інших органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях стан правової роботи, надає рекомендації щодо її поліпшення, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

23) видає висновок щодо призначення на посаду керівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

24) координує діяльність міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністерств та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, а також державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об’єднань, навчальних закладів із питань щодо правової освіти населення, перевіряє стан їх діяльності із зазначених питань та надає їм необхідну методичну допомогу;

25) бере участь разом із МОН в організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю “Правознавство” у навчальних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування, надає пропозиції щодо підготовки юридичних кадрів; вносить до відповідних органів управління освітою пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов’язаної з вивченням права у вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладах, закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

26) бере участь у проведенні ліцензійної та акредитаційної експертизи спеціальності “Правознавство” і перевірки дотримання державних вимог щодо провадження освітньої діяльності вищими навчальними закладами, які здійснюють підготовку юристів;

27) сприяє розвитку надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

28) забезпечує координацію діяльності центральних органів виконавчої влади щодо реалізації державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги, взаємодіє з центральними органами виконавчої влади з питань реалізації Закону України “Про безоплатну правову допомогу”;

29) затверджує нормативно-правові акти з питань функціонування системи безоплатної правової допомоги та надання такої допомоги відповідно до закону;

30) надає методичну допомогу органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань, що стосуються надання безоплатної первинної правової допомоги;

31) бере участь у розробленні та розповсюдженні освітніх програм у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян;

32) надає роз’яснення з питань, пов’язаних з діяльністю Мін’юсту, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються;

33) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних із діяльністю Мін’юсту, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;

34) забезпечує роботу громадських приймалень з надання безоплатної первинної правової допомоги;

35) відповідає за впровадження та функціонування системи безоплатної вторинної правової допомоги;

36) утворює центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги та контролює їх діяльність;

37) забезпечує підвищення професійного рівня працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

38) установлює порядок ведення головними управліннями юстиції Мін’юсту в Автономній Республіці Крим, в областях, мм. Києві та Севастополі (далі — головні управління юстиції) локальних реєстрів Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору;

39) забезпечує проведення конкурсів головними управліннями юстиції для залучення адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги;

40) сприяє створенню організаційних, економічних, інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у тому числі процедур банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків;

41) організовує систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

42) установлює вимоги для отримання свідоцтва на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), затверджує порядок складення кваліфікаційного іспиту арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) та перелік питань для проведення кваліфікаційного іспиту, видає і анулює свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), видає дублікат і переоформлює свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

43) формує і веде Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України;

44) формує і веде Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює форму подання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) інформації, необхідної для його ведення;

45) установлює порядок проведення аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства і організовує проведення такого аналізу в разі порушення проваджень у справах про банкрутство державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків;

46) установлює типові форми плану санації і мирової угоди, перелік майна, яке включається до ліквідаційної маси у справах про банкрутство;

47) готує на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства;

48) готує та затверджує типові документи щодо проведення процедур банкрутства, методичні рекомендації;

49) затверджує за погодженням з Укрдержархівом правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), затверджує порядок ведення і подання статистичної звітності, оперативної звітності та інформації арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами), встановлює опис і порядок використання посвідчення та печатки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

50) здійснює контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); бере участь у справі про банкрутство і користується процесуальними правами та несе процесуальні обов’язки учасника у справі про банкрутство;

51) здійснює контроль (нагляд) за діяльністю саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

52) визнає в установленому Кабінетом Міністрів України порядку статус Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

53) перевіряє на відповідність вимогам Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” оголошення про проведення аукціонів з продажу майна боржників у процедурах банкрутства та забезпечує їх розміщення на своєму офіційному веб-сайті; забезпечує розміщення відомостей про результати аукціонів або про їх скасування; забезпечує розміщення оголошень про проведення загальних зборів кредиторів у процедурі санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство;

54) представляє інтереси Кабінету Міністрів України у судах загальної юрисдикції;

55) вирішує у межах повноважень, передбачених законом, питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

56) здійснює міжвідомчу координацію із захисту інтересів держави в судах загальної юрисдикції під час розгляду справ, стороною або третьою особою в яких є Кабінет Міністрів України, міністерства або інші центральні органи виконавчої влади;

57) забезпечує представництво інтересів держави, Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, його посадових осіб під час урегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України;

58) забезпечує підготовку документів та представництво інтересів держави в Європейському суді з прав людини під час розгляду справ про порушення Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та звітує перед Комітетом міністрів Ради Європи про стан виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України;

59) забезпечує координацію виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України;

60) звертається до суду з позовами про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виплати відшкодування за рішеннями Європейського суду з прав людини;

61) залучає юридичних радників, зокрема іноземних, для захисту прав та інтересів держави в закордонних юрисдикційних органах під час урегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України;

62) організовує відповідно до законодавства експертне забезпечення правосуддя та проведення науково-дослідних робіт у галузі судової експертизи;

63) забезпечує організацію роботи Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Мін’юсті і Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Мін’юсті;

64) видає та анулює свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ;

65) здійснює контроль за організацією діяльності судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ;

66) забезпечує ведення Державного реєстру атестованих судових експертів та Реєстру методик проведення судових експертиз;

67) спрямовує і контролює діяльність науково-дослідних установ, які проводять судову експертизу та належать до сфери управління Мін’юсту, здійснює нормативно-методичне забезпечення їх діяльності;

68) координує діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань розвитку судової експертизи; забезпечує організацію роботи Координаційної ради з проблем судової експертизи при Мін’юсті;

69) здійснює державне регулювання нотаріальної діяльності, зокрема встановлює умови допуску громадян до її провадження, здійснює контроль за організацією нотаріату, керівництво державними нотаріальними конторами, перевіряє організацію нотаріальної діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, перевіряє разом з Укрдержреєстром нотаріусів як спеціальних суб’єктів, на яких покладено функції державного реєстратора, видає та анулює в установленому законом порядку свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, встановлює порядок виготовлення та знищення печатки приватного нотаріуса, вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса; затверджує порядок проведення перевірки організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, порядок підвищення кваліфікації працівників органів нотаріату, нотаріусів та помічників нотаріусів, установлює правила професійної етики нотаріусів, здійснює аналітично-методичне забезпечення нотаріальної діяльності, узагальнює та регулює нотаріальну практику, готує для нотаріусів роз’яснення з питань, що належать до компетенції Міністерства, забезпечує разом з Укрдержреєстром надання нотаріусам методичної допомоги у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

70) забезпечує ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиного реєстру нотаріусів, Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей;

71) забезпечує в установленому законодавством порядку організацію доступу до реєстрів інформаційної мережі єдиних та державних реєстрів Мін’юсту;

72) забезпечує організацію роботи Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату та Комісії з питань застосування санкцій за порушення вимог актів законодавства, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

73) здійснює підготовку нотаріально оформлених документів для їх консульської легалізації, надає консульським установам і дипломатичним представництвам допомогу з питань вчинення нотаріальних дій;

74) проставляє апостиль на офіційних документах, що видаються судами, а також на призначених для використання на території іноземних держав документах, що оформляються нотаріусами;

75) виконує функції центрального засвідчувального органу системи електронного цифрового підпису, а саме:

проводить реєстрацію, акредитацію засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів, повторну акредитацію та скасування акредитації засвідчувальних центрів та акредитованих центрів сертифікації ключів, отримує та перевіряє інформацію, необхідну для цього; видає, переоформлює, анулює відповідні свідоцтва та видає дублікати;

забезпечує діяльність постійно діючої комісії з акредитації засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів;

генерує пари ключів (особистий та відкритий ключі) центрального засвідчувального органу;

формує і видає посилені сертифікати відкритих ключів засвідчувальним центрам та центрам сертифікації ключів;

формує посилені сертифікати власних відкритих ключів центрального засвідчувального органу;

блокує, скасовує та поновлює сертифікати відкритих ключів засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів у випадках, передбачених законом, про що інформує контролюючий орган;

зберігає посилені сертифікати відкритих ключів засвідчувальних центрів, центрів сертифікації ключів, акредитованих центрів сертифікації ключів, що припинили діяльність;

надає послугу з постачання передачі сигналів точного часу для формування та проведення перевірки позначки часу; погоджує розроблені центрами сертифікації ключів, акредитованими центрами сертифікації ключів порядки синхронізації часу із Всесвітнім координованим часом (UTC);

веде електронні реєстри чинних, блокованих та скасованих посилених сертифікатів відкритих ключів засвідчувальних центрів, центрів сертифікації ключів, акредитованих центрів сертифікації ключів та здійснює їх розповсюдження (публікацію);

веде Реєстр суб’єктів, які надають послуги, пов’язані з електронним цифровим підписом;

забезпечує цілодобово доступ засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів до посилених сертифікатів ключів і відповідних електронних реєстрів через загальнодоступні телекомунікаційні канали;

надає засвідчувальним центрам та центрам сертифікації ключів консультації з питань, пов’язаних з використанням електронного цифрового підпису;

розглядає заяви і скарги щодо неналежного функціонування центрів та подає відповідні пропозиції контролюючому органу;

повідомляє контролюючому органу про обставини, які перешкоджають діяльності центрального засвідчувального органу;

здійснює інші визначені законом повноваження, необхідні для забезпечення функціонування центрального засвідчувального органу;

76) забезпечує розроблення норм, стандартів і технічних регламентів у сфері електронного цифрового підпису;

77) забезпечує здійснення відповідно до законодавства технічного регулювання у сфері електронного цифрового підпису;

78) здійснює організаційні заходи щодо застосування електронного цифрового підпису;

79) здійснює у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму регулювання і нагляд за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу — нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які надають юридичні послуги, шляхом проведення планових і позапланових перевірок, у тому числі виїзних;

80) забезпечує надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб’єктам первинного фінансового моніторингу — нотаріусам, адвокатам та іншим особам, які надають юридичні послуги;

81) проводить у межах повноважень, передбачених законом, перевірку організації професійної підготовки працівників та керівників підрозділів, відповідальних за проведення фінансового моніторингу;

82) інформує Держфінмоніторинг про дотримання суб’єктами первинного фінансового моніторингу — нотаріусами, адвокатами та іншими особами, які надають юридичні послуги, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, в тому числі про виявлені порушення та заходи, вжиті для їх усунення;

83) готує пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України з питань міжнародно-правових відносин та правового співробітництва у цивільних і кримінальних справах, у галузі міжнародного приватного права, захисту прав людини;

84) проводить правову експертизу проектів міжнародних договорів України, готує висновки щодо здійснення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності такими договорами, а також юридичні висновки, інші матеріали, необхідні для набрання чинності міжнародними кредитними (гарантійними) договорами України;

85) укладає угоди про правове співробітництво з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, організовує у межах повноважень, передбачених законом, взаємодію з ними;

86) забезпечує підготовку пропозицій щодо приведення законодавства України у відповідність з принципами та стандартами Ради Європи, інтеграції його в систему міжнародного права, координує роботу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади із зазначених питань;

87) забезпечує здійснення представництва інтересів осіб, які не мають в Україні постійного місця проживання, під час розгляду справ судами України у межах виконання Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, а також в інших випадках, передбачених міжнародними договорами України чи іншими актами законодавства;

88) забезпечує правове співробітництво судів та інших органів державної влади у цивільних і кримінальних справах із компетентними органами іноземних держав на підставі законів та міжнародних договорів України, вирішує питання про видачу правопорушників (екстрадицію) і про передачу засуджених осіб, виконує інші функції, визначені законами і міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

89) організовує виконання і надає методичну допомогу судам та іншим органам державної влади під час виконання міжнародних договорів України з питань, що належать до компетенції Мін’юсту;

90) забезпечує отримання на запит суду або інших державних органів, у провадженні яких перебуває цивільна, кримінальна чи інша справа, інформації про іноземне законодавство на підставі міжнародних договорів України;

91) перевіряє стан виконання органами державної влади зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України з питань міжнародно-правових відносин і правового співробітництва у цивільних і кримінальних справах, надає рекомендації щодо поліпшення відповідної роботи, вносить пропозиції щодо усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

92) виконує функції Національного органу України для сприяння контактам із Постійним бюро Гаазької конференції з міжнародного приватного права, бере у межах повноважень, передбачених законом, участь у діяльності інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, у тому числі забезпечує виконання зобов’язань, що випливають із членства України в таких організаціях, а також здійснює співробітництво з іншими міжнародними організаціями з питань, що належать до його компетенції;

93) бере в установленому порядку участь у роботі двосторонніх і багатосторонніх комісій, а також інших міжнародних органів та інституцій, погоджує кандидатури членів та іншого персоналу від України в міжнародних судових органах і радників із правових питань закордонних дипломатичних установ України;

94) у межах повноважень, передбачених законом, бере участь у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна, та вживає заходів для виконання зобов’язань, що випливають із членства України в цих організаціях;

95) здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління, в тому числі державними підприємствами, що є адміністраторами реєстрів, функціонування яких забезпечують центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції;

96) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Мін’юст з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Міністерства, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат Міністерства та на керівні посади в його територіальні органи, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Мін’юсту та його територіальних органів, а також організовує підвищення кваліфікації працівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується через Міністра юстиції, та їх територіальних органів через вищі навчальні заклади післядипломної освіти, які входять до сфери управління Мін’юсту;

3) контролює діяльність територіальних органів Мін’юсту;

4) організовує планово-фінансову роботу в апараті Міністерства, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

5) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, зокрема міжнародних;

6) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Мін’юсту;

7) організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил;

8) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.

6. Мін’юст відповідно до покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції Міністерства;

2) отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики — статистичні дані;

3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;

4) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до компетенції Міністерства.

7. Мін’юст здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку головні управління юстиції Мін’юсту в Автономній Республіці Крим, в областях, мм. Києві та Севастополі, а також районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції.

8. Повноваження щодо загального управління у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги Мін’юст здійснює за участю координаційного центру з надання правової допомоги, що належить до сфери його управління.

9. Мін’юст під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України та тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями.

10. Мін’юст у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, здійснює організацію і контроль за їх виконанням.

Накази Мін’юсту, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Нормативно-правові акти Мін’юсту підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази Мін’юсту, видані у межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

11. Мін’юст очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України.

Міністр має першого заступника, заступників та заступника міністра – керівника апарату, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра.

12. Міністр:

1) очолює Мін’юст, здійснює керівництво його діяльністю;

2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції Мін’юсту;

3) спрямовує та координує діяльність Укрдержархіву, ДВС, ДПтС, Укрдержреєстру, ДСЗПД (далі — служби), в тому числі:

забезпечує формування державної політики у відповідній сфері та контролює її реалізацію службами;

погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені службами проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

визначає пріоритети роботи служб і шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани їх роботи;

вносить Прем’єр-міністрові України пропозиції стосовно кандидатур на посади керівників служб і за пропозицією керівників служб — кандидатури на посади їх заступників;

погоджує структуру апаратів служб;

видає обов’язкові до виконання службами накази та доручення з питань спрямування і координації їх діяльності;

погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників та заступників керівників територіальних органів служб;

погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апаратів служб;

погоджує пропозиції керівників служб щодо утворення, реорганізації та ліквідації їх територіальних органів, вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідні подання;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів служб повністю чи в окремій частині;

доручає керівникам служб скасувати акти їх територіальних органів повністю чи в окремій частині, а в разі відмови скасовує такі акти повністю чи в окремій частині;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників служб та їх заступників;

ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апаратів служб, територіальних органів служб та їх заступників, а також керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління;

ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників служб, їх заступників, інших державних службовців і працівників апаратів служб та їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління;

приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності служб та їх територіальних органів;

заслуховує звіти про виконання покладених на служби завдань і планів їх роботи;

визначає структурний підрозділ апарату Мін’юсту, що відповідає за взаємодію із службами;

визначає посадових осіб Мін’юсту, які включаються до складу колегій служб;

установлює порядок обміну інформацією між Мін’юстом та центральними органами виконавчої влади, службами, періодичність її подання;

вирішує інші питання, пов’язані із спрямуванням і координацією діяльності служб;

4) визначає пріоритети роботи Мін’юсту та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани його роботи, звіти про їх виконання;

5) організовує та контролює виконання Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України в апараті Мін’юсту, його територіальних органах;

6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мін’юст;

7) представляє в установленому порядку проекти законів, розробником яких є Мін’юст та служби, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Мін’юсту, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

8) веде переговори і підписує міжнародні договори України у межах наданих йому повноважень;

9) є відповідно до Конституції України членом Вищої ради юстиції;

10) бере участь у засіданнях з’їзду суддів України та Ради суддів України;

11) призначає члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від Мін’юсту;

12) вносить Президентові України подання про утворення і ліквідацію судів загальної юрисдикції на підставі пропозиції голови відповідного вищого спеціалізованого суду;

13) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мін’юсту;

14) вносить ДСА подання щодо визначення кількості суддів у судах на підставі пропозиції голови відповідного вищого спеціалізованого суду;

15) призначає на посаду за погодженням із головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє з посади керівників територіальних органів Мін’юсту, призначає на посаду та звільняє з посади заступників керівників його територіальних органів.

Особливості погодження призначення на посаду керівників територіальних органів Мін’юсту в Автономній Республіці Крим визначаються Конституцією Автономної Республіки Крим та законами;

16) призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Голови ДВС та Голови Укрдержреєстру керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції, що забезпечують здійснення повноважень ДВС та Укрдержреєстру;

17) приймає за поданнями керівників відповідних головних управлінь юстиції, погодженими відповідно з Головою ДВС та Головою Укрдержреєстру, або за поданнями відповідно Голови ДВС та Голови Укрдержреєстру рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції Мін’юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, що забезпечують здійснення повноважень ДВС та Укрдержреєстру;

18) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння керівникам територіальних органів Мін’юсту та їх заступникам відповідних рангів державних службовців, їх заохочення;

19) призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Мін’юсту, працівників патронатної служби Міністра, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності;

20) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та працівників апарату Мін’юсту, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, до відзначення державними нагородами;

21) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників;

22) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця заступнику Міністра — керівнику апарату;

23) розглядає за поданням Голови ДВС та Голови Укрдержреєстру в установленому порядку питання щодо присвоєння керівникам структурних підрозділів головних управлінь юстиції, що забезпечують здійснення повноважень ДВС та Укрдержреєстру, відповідних рангів державних службовців;

24) визначає обов’язки першого заступника Міністра, заступників Міністра та заступника Міністра — керівника апарату, розподіл повноважень Міністра між першим заступником Міністра та заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності;

25) скасовує повністю чи в окремій частині накази заступника Міністра — керівника апарату;

26) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників територіальних органів Мін’юсту та їх заступників, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

27) представляє Мін’юст у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні і за її межами;

28) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

29) підписує накази Мін’юсту;

30) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів Мін’юсту, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства та актам Міністерства;

31) здійснює інші повноваження, визначені законом.

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мін’юсту, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Мін’юсті може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання наказу Мін’юсту.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мін’юсті можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.

14. Гранична чисельність державних службовців та працівників Мін’юсту затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Мін’юсту затверджується Міністром.

Штатний розпис і кошторис Мін’юсту затверджується заступником Міністра — керівником апарату за погодженням з Мінфіном.

15. Мін’юст є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства.