Закон і Бізнес


Руслан Ленівський:

Оцінка впливу на довкілля та інші екологічні засади роботи іноземного інвестора в Україні


.

Руслан Ленівський, президент АО «Ти і право» Ленівський Груп»
11844
11844

Плануючи відкриття в Україні підприємства, виробницва чи заводу, іноземні інвестори не завжди цікавляться вимогами чинного природоохоронного законодавства. Як наслідок, маючи навіть незначні порушення в цій сфері, інвестор наражається на небезпеку несення відповідальності – аж до тимчасової заборони (зупинення) чи припинення ведення господарської діяльності.


Саме з цією метою для інвестора на сьогодні є вкрай важливим та необхідним попередній аудит екологічного законодавства країни, в якій він планує відкриття підприємства.

Наприклад, в Україні діяльність підприємства можуть тимчасово заборонити у випадку недотримання ним екологічних умов,передбачених у спеціальному висновку з оцінки впливу на довкілля (далі - ОВД) під час провадження господарської діяльності, експлуатації об’єктів, інших втручань у природне середовище та ландшафти, а також змін у цій діяльності або подовження строків її провадження, до моменту забезпечення виконання таких екологічних умов.

Крім того, діяльність підприємства можуть взагалі припинити – у випадку провадження планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, без здійснення такої оцінки та отримання рішення про провадження планованої діяльності або систематичні порушення у сфері оцінки впливу на довкілля, що не можуть бути усунені з технічних, економічних чи інших причин.

Рішення про таку тимчасову заборону (зупинення) або припинення діяльності підприємств приймається виключно судом за позовом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, його територіальних органів або за позовом інших осіб, права та інтереси яких порушено.

Також, потенційним інвесторам варто знати, що без наявності висновку про оцінку впливу на довкілля (ОВД) суб'єкт господарювання не має права здійснювати заплановану діяльність.

Тож що таке ОВД?

Нову модель оцінки впливу на довкілля запровадили в Україні майже 2 роки тому - Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» було введено в дію 18 грудня 2017 року з метою наближення до європейських стандартівта у зв’язку з міжнародними зобов'язаннями України, які випливають з Конвенції про доступ до інформації, Конвенції про оцінку впливу на довкілля у транскордонному контексті, Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Нині висновок про ОВД – це основний дозвільний документ в Україні, який підприємство має отримати в процесі оцінки впливу на навколишнє середовище. Закон про ОВД фактично змінив фінансову модель планування діяльності. Адже тепер інвестор ще до початку проектувальних робіт має провести детальний аналіз впливу на довкілля, оцінити всі альтернативні варіанти, врахувати думку громадськості та отримати відповідні висновки від уповноважених органів.І лише після цього - приступити до проектування виробництва.

Для кого обов’язковий висновок про ОВД?

Необхідно зауважити, що отримувати Висновок про ОВД зобов’язані лише ті підприємства, які планують проводити діяльність, що матиме екологічні ризики для довкілля. Це, зокрема, діяльність, що включає будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) об'єктів, виробництво металів, інфраструктурні проети, інше втручання в природне середовище.

Загалом, Закон про ОВД значно розширив перелік суб’єктів господарювання, які мають оцінювати екологічні ризики, та визначив види діяльності, які неможливо розпочати без отримання Висновку про ОВД. Зокрема, сюди тепер обов’язково входять підприємства лісового, водного та сільського господарств.

Зазначу, раніше підприємства, які здійснювали небезпечні види діяльності, мали проходити екологічну експертизу. Однак, по суті, це був лише аналіз того, наскільки серйозно бізнес впливає на стан довкілля, оскільки експертиза проводилась вже після проектування усіх потужностей та розміщення їх на генплані.

Зверніть увагу, суб’єктів господарювання, які свого часу пройшли екологічну експертизу, вказана процедура не стосується. Однак тут є момент: якщо підприємство хоче розширити виробництво, провести реконструкцію або ж змінити цільове призначення земель сільськогосподарського призначення, воно також має отримати Висновок. У такому випадку при його підготовці буде розраховуватись кумулятивний ефект: створюючи нові промислові потужності підприємству необхідно буде врахувати негативні наслідки, які завдають вже існуючі об’єкти.

ОВД та екологічна експертиза: що змінилось?

Як я зазначив, раніше в Україні функцію контролю за впливом на довкілля відігравала екологічна експертиза, відповідно до законів «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про екологічну експертизу» та Державних будівельних норм України ДБН А.2.2-1-95 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будівель і споруд».

Проте нова процедура значно подовжила процес оцінки екологічних ризиків. Раніше строки проведення екологічної експертизи коливалися від 1,5 до 4 місяців, залежно від складності експертизи та від суб'єкта, який її проводив. Процедура ОВД, виходячи з кількості її стадій та строків їх проходження, займає близько 4-8 місяців.

Законом про ОВД також введено процедуру післяпроектного моніторингу. Такий моніторинг застосовується, якщо це передбачено висновком з оцінки впливу на довкілля з метою виявлення будь-яких розбіжностей і відхилень у прогнозованих рівнях впливу та ефективності заходів із запобігання забрудненню довкілля або його зменшення.

Крім того, Закон поділив об'єкти ОВД залежно від здійснюваного ними транскордонного впливу на довкілля, що теж є нововведенням. Варто зазначити, що транскордонний вплив, відповідно до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті, означає будь-який вплив, і не лише глобального характеру, в районі, який перебуває під юрисдикцією тієї чи іншої сторони, викликаний запланованою діяльністю, фізичне джерело якої розташоване повністю чи частково в межах району, який підпадає під юрисдикцію іншої сторони.

Та, головна новація Закону про ОВД – проведення відкритих громадських слухань.

Раніше під час проведення екологічної експертизи публічно надати зауваження могли лише представники громад, на території яких здійснювалась діяльність.Сьогодні громадськість має повний та всебічний доступ до інформації.Після оприлюднення повідомлення кожен громадянин України може надавати свої зауваження та пропозиції до умов діяльності підприємства, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, які мають бути включені до Звіту про ОВД.

Громадськість має право подавати будь-які зауваження чи пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із занесенням до протоколу громадських слухань.

Громадські слухання тривають від 25 до 35 днів і фінансуються за рахунок замовника. Законодавство про ОВД передбачає створення спеціального рахунку для внесення плати за проведення громадських слухань. Тільки після отримання відповідної квитанції можна розпочати публічні обговорення наслідків заявленої діяльності із населенням. Крім того, самі слухання має проводити спеціально уповноважена особа – організатор слухань.

Усі пропозиції та зауваження громадськості, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду уповноваженим територіальним органом, а в окремих випадках, - уповноваженим центральним органом. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються. У разі ненадання зауважень та пропозицій протягом визначеного строку вважається, що зауваження та пропозиції відсутні.

За результатами таких слухань місцева держадміністрація або Мінприроди готує звіт про громадське обговорення, у який включається інформація про "повне врахування, часткове врахування або обґрунтоване відхилення" зауважень громади.

"Безпідставне та необґрунтоване неврахування чи неналежне врахування" в подальшому може бути підставою для скасування висновку в суді. Будь-яка фізична особа може оскаржити висновок на тій підставі, що її зауваження не було враховане.

Виникає логічний диснонанс. Якщо необхідність висновку про ОВД, і, відповідно, проведення громадських слухань, необхідні всім, хто експлуатує підприємства реальної економіки, включаючи, наприклад, нафтопереробні та газопереробні заводи, ТЕС, установки для виробництва або збагачення ядерного палива, викликає питання кваліфікації представників громади, яким закон делегує такі широкі повноваження.

Разом з тим, така участь громадськості в процесі прийняття Висновку про ОВД відповідає вимогам Директив №2003/4/ЄС та №2011/92/ЄС, та забезпечує виконання Україною міжнародних зобов’язань у рамках Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті та Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля.

Як отримати Висновок про ОВД?

У загальних рисах процедура ОВД складається з таких обов’язкових етапів:

• подання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД (у письмовому та електронному вигляді);

• підготовка Звіту з ОВД;

• проведення громадського обговорення проектута підготовка відповідного звіту;

• аналіз Звіту з оцінки впливу на довкілля уповноваженим державним органом (відповідними підрозділами з екології та природніх ресурсів місцевих державних адміністрацій)

• надання державним органом Висновку з оцінки впливу на довкілля;

• розгляд Висновку з оцінки впливу на довкілля перед отриманням суб'єктом господарювання дозволу на провадження планованої діяльності.

• прийняття рішення про здійснення планованої діяльності;

• післяпроектний моніторинг (якщо про це зазначено у Висновку про ОВД).

Таким чином,оцінку впливу на довкілля можна умовно розділити на три етапи. Перший — підготовка висновку компанією, другий — комунікація з громадою, третій — комплексний розгляд звіту уповноваженим органом і надання відповідного висновку.

З чого все починається?Перш за все, підприємство подає до Міністерства екології або обласного департаменту екології повідомлення про початок планової діяльності.По суті, це заявка про намір вести бізнес, який матиме вплив на навколишнє середовище.Ця інформація оприлюднюються у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (далі – Реєстр ОВД) та знаходиться у відкритому доступі.

Як повідомляє Мінприроди, станом на березень 2019 року, від початку дії Закону про ОВД у Реєстрі з ОВД зареєстровано 2365 справ та видано 490 висновків про оцінку впливу на довкілля. Для порівняння – екологічну експертизу за 2016-2017 роки пройшли лише 250 підприємств.

Наступний етап – підготовка Звіту про ОВД.Уповноважені органи з питань екології та природних ресурсів надають підприємству умови, які мають бути відображені у Звіті.Зокрема, йдеться про опис планової діяльності, її альтернативні варіанти, оцінку стану довкілля та його можливу зміну у разі проведення діяльності, опис заходів, що мають запобігати та зменшувати можливий негативний вплив на довкілля, зміст програм моніторингу та контролю впливу на довкілля тощо.Крім того, у складі Звіту підприємство готує стисле резюме вказаної інформації для широкого загалу.

Підприємство може підготувати Звіт самостійно або ж залучити до цього процесу підрядників чи консалтингові організації.Відповідальність за достовірність вказаної у Звіті інформації повністю покладається на підприємство.

Після того як Звіт про ОВД розміщено у Реєстрі ОВД, оголошуються громадські слухання. За законом, після громадського обговорення  протягом 25 робочих днів відповідний орган готує висновок, у якому визначає допустимість або обґрунтовує недопустимість запланованої діяльності. При цьому орган бере до уваги звіт про ОВД та результати громадського обговорення, що є підставою для надання/ненадання Висновку про ОВД.

Коли можуть відмовити у наданні Висновку?

Бізнес лише починає освоювати процедуру отримання Висновку про ОВД.І практика показує, що самостійно виконати всі процедурні вимоги Закону досить не просто. Серед основних причин відмови у наданні Висновку є відсутність у Звіті: 

• опису основних характеристик планованої діяльності;

• опису факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку альтернативних варіантів планованої діяльності;

• опису та оцінки можливого кумулятивного впливу;

• підтверджуючих документів інженерного забезпечення.

Також досить поширеною причиною відмови є неподання повідомлення про плановану діяльність до уповноваженого територіального органу Мінекології.

Висновок отримано – що далі?

Рішення про провадження планової діяльності має бути прийнято відповідним органом протягом 5 років з часу видання Висновку, інакше він втратить силу.

Звертаю увагу, що Висновок про ОВД обов’язково міститимеекологічні умови, яких необхідно дотримуватися під час діяльності підприємства. Крім того, досить часто висновок може передбачати необхідність післяпроектного моніторингу – із зазначенням порядку, строків та вимог до такого моніторингу.

За потреби, суб’єкт господарювання та уповноважений територіальний орган можуть узгоджувати вжиття додаткових заходів і дій із запобігання чи зменшення впливу господарської діяльності на довкілля.

Однак, якщо впродовж роботи об'єкта буде виявлений "значний негативний вплив" на життя і здоров'я населення чи довкілля, "за порушення законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля" суд може скасувати рішення про провадження планованої діяльності суб’єкта господарювання та припинити роботу об'єкта.

Йдеться про порушення екологічних умов, передбачених у висновку, рішенні про провадження планованої діяльності або проектах будівництва чи реконструкції. При цьому, може бути зупинена експлуатація всього підприємства або окремих підрозділів. Підстави для цього не вичерпні, що створює ризик довільного застосування санкцій.

Замість висновків

На завершення варто зазначити, що висновок про ОВД – це лише одна із необхідних складових для законної роботи іноземного інвестора в Україні, поряд із купою іншої документації, залежно від сфери діяльності підприємства, - таких як технічний регламент, сертифікація на експорт-імпорт товарів, технічні умови на продукцію, ліцензії,  дозволи (у т.ч. на викиди) та багато іншого.

Тим не менше, сьогодні висновок про ОВД став для підприємства основним документом з екологічних питань і саме він впливає на вірогідність отримання інших дозволів (наприклад, дозволу на проведення будівельних робіт). 

Важливим є те, що тепер ОВД здійснюється ще до початку реалізації будь-якого проекту, а не на етапі його затвердження. Відтак відбувається комплексна оцінка усіх факторів, які можуть впливати на бізнес – і це, безумовно, стратегічний крок уперед. Сьогодні інвестори в Україні отримали можливість ще до початку проектувальних робіт оцінити та зважити всі економічні, технічні та екологічні ризики. І таким чином убезпечити себе від зайвих перевірок, скарг та інших проблем, які знижують прибутковість бізнесу.

Однак, через новаторські норми Закону виконати його самостійно іноземному інвестору непросто. На ринку вже з'явилися лобісти, які надають послуги з "консультуваннящодо ОВД", однак варто розуміти, що навіть отримання Висновку не гарантує нормальної подальшої діяльності підприємства. Тому з метою ретельного підходу до планування своєї діяльності та стабільної роботи на території України у подальшому, більш раціональним для інвестора є звернення до послуг профільних юридичних компаній, які запропонують допомогу з оформлення усієї потрібної дозвільної документації, забезпечать комплексний юридичний супровід від самого початку та вчасне вирішення проблемних питань на усіх етапах діяльності підприємства.

Закон і Бізнес