Закон і Бізнес


Посади з відповідальністю

Тепер можна директора звільняти без виплати компенсації, а також стягнути з нього борги товариства


№30 (1380) 28.07—03.08.2018
Максим ЛЕБЕДЄВ, адвокат, партнер, керівник практики корпоративного права GOLAW; Ірина ШАЛІНСЬКА, юрист GOLAW
9002

За новим законом про ТОВ, посадові особи товариства нестимуть перед ним солідарну, а в окремих випадках — субсидіарну відповідальність. Розглянемо, для кого передбачена така відповідальність і в яких розмірах.


Хто належить до посадових осіб?

До посадових осіб закон відносить членів виконавчого органу, членів наглядової ради, а також інших осіб, передбачених статутом товариства. Наприклад, якщо в компанії додатково створені інші органи управління.

Ці особи несуть солідарну відповідальність перед товариством у таких випадках:

• за введення в оману учасників товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення до документів) недостовірної інформації, що призвело до неправомірних виплат дивідендів — у розмірі таких виплат, які підлягають поверненню;

• за збитки, заподіяні товариству діями або бездіяльністю, — в межах суми збитків.

Остання норма дублює положення Цивільного кодексу про відповідальність членів органів юридичної особи.

Що таке солідарна відповідальність?

Це відповідальність кількох боржників перед кредитором, коли останній управі вимагати як від усіх разом, так і від кожного з них окремо повного або часткового виконання зобов’язання. При цьому до посадових осіб положення про солідарну відповідальність можуть застосовуватися лише після того, як буде доведено їхню причетність до заподіяння збитків або до введення в оману власників компанії, наприклад у відповідному рішенні суду.

Фактично з такими позовами до посадових осіб зможуть звертатися лише власники ТОВ як особи, права яких порушені, або саме товариство. Тому можливість їх притягнення до солідарної відповідальності повністю залежить від волі учасників і самих посадових осіб, які мають право діяти від імені товариства.

Конфлікт інтересів та нерозголошення

Крім цього, в новому законі містяться положення про неконкуренцію, нерозголошення конфіденційної інформації та уникнення конфлікту інтересів. Недотримання цих вимог є безумовною підставою для розірвання з посадовою особою трудового договору (контракту) без виплати компенсації.

Положення про неконкуренцію стосуються окремих дій виключно у сфері господарської діяльності, які заборонено вчиняти без отримання попередньої згоди загальних зборів учасників (або наглядової ради — для членів виконавчого органу). Зокрема, посадовим особам заборонено провадити господарську діяльність як ФОП, бути учасниками повного товариства, повними учасниками командитного товариства або бути членами виконавчого органу чи наглядової ради іншого суб’єкта господарювання, що працює у такій саме сфері, що й ТОВ.

Під конфліктом інтересів закон розуміє конфлікт між обов’язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства в цілому та власними приватними інтересами або інтересами афілійованих осіб. При цьому останніми вважаються:

• юридичні особи за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи;

• члени сім’ї фізичної особи — чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини);

• фізична особа та члени її сім’ї, а також юридична особа, якщо вони здійснюють контроль над нею.

Крім цього, посадовим особам чи їхнім афілійованим особам заборонено отримувати будь-які винагороди чи блага, пов’язані з виконанням повноважень. Посадові особи зобов’язані інформувати товариство у визначеному законом порядку про кожен випадок конфлікту інтересів.

Якщо товариство збиткове

Також важливим нововведенням є обов’язок директора або колегіального виконавчого органу інформувати учасників про зниження вартості чистих активів компанії більш як на 50% порівняно з попереднім роком.

За порушення такого обов’язку директор нестиме субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями ТОВ у випадку банкрутства товариства протягом наступних 3-х років. Цей вид відповідальності передбачає, що заборгованість стягується із субсидіарного боржника у разі нестачі коштів у основного.

Зберігання документів

Що стосується відповідальності за зберігання документів, то її розділено між директором (членами колегіального виконавчого органу) та головним бухгалтером.

Директор несе відповідальність за зберігання всіх документів товариства, визначених законом. Це, зокрема:

• протоколи загальних зборів та засідань інших колегіальних органів;

• усі редакції статуту;

• правовстановлюючі документи на майно;

• внутрішні положення, що регулюють діяльність органів товариства тощо.

За зберігання документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності несе відповідальність головний бухгалтер (у разі його призначення).

За порушення умов зберігання документів для посадових осіб передбачена адміністративна (якщо таке порушення неумисне) та кримінальна (в разі умисного знищення, пошкодження або приховування документів) відповідальність.