Закон і Бізнес


Пропозиції для дієвості

Щоб навести лад у системі, необхідно підвищити роль професійного самоврядування


№33-34 (1227-1228) 15.08—31.08.2015
ОЛЕКСАНДР КРАВЕЦЬ, суддя Одеського апеляційного адміністративного суду
2910

В сентябре 2015 состоится съезд судей. Среди вопросов повестки дня - избрание Совета судей. Нынешний состав органа судейского самоуправления работает уже год. Каковы достижения членов ССУ и какие меры следует принять, чтобы решение совета были эффективными?


Результати роботи

За рік діяльності РСУ прийняла майже 160 рішень. Одним з визначальних кроків ради стало затвердження в грудні минулого року Стратегії розвитку судової влади України на 2015—2020 роки. Крім цього, РСУ прийняла багато важливих рішень, украй необхідних суддям. Так, унесла свою лепту в процес забезпечення документообігу: затвердила нову редакцію Положення про автоматизовану систему документообігу суду; вирішила питання щодо встановлення інформаційно-платіжних терміналів та стосовно показників результативності здійснення правосуддя за статистичними даними.

Другий блок питань, вирішенням яких займалися представники органу суддівського самоврядування, — організаційно-кадровий. Так, було затверджено Положення про порядок ведення суддівського досьє, Порядок скликання та проведення спільних зборів суддів місцевих загальних судів, Типове положення про збори суддів судів загальної юрисдикції, а також рекомендовано всім судам загальної юрисдикції до 1 липня 2015 р. на підставі цього типового положення прийняти власні. До того ж рада визначила порядок обрання суддів на адміністративні посади; приймала рішення щодо статусу помічників суддів та розміру зарплати працівників апарату судів, стосовно стажу судді, зміни кількості суддів у окремих судах; унесла зміни до Положення про Державну судову адміністрацію.

Велику увагу РСУ приділила питанню дотримання гарантій незалежності судової влади. У своїх рішеннях вона засуджувала випадки порушення конституційних гарантій незалежності суддів у вигляді втручання в здійснення правосуддя. Рада затвердила таблицю моніторингу та ведення обліку звернень суддів щодо втручання в їхню діяльність, започаткувала проведення круглих столів за участю суддів, прокурорів, адвокатів, інших фахівців у галузі права, експертів Ради Європи щодо складних питань кримінальної відповідальності, передбаченої стст.375, 376 Кримінального кодексу.

РСУ визначила, що блокування роботи судів та суддів під час проведення слідчих дій неприпустиме та є втручанням у їхню діяльність, перешкоджанням у виконанні обов’язків. Окрім цього, рада неодноразово зверталася до представників органів влади, аби ті посприяли якнайшвидшому вирішенню питання щодо обрання суддів безстроково.

Також не менш важливими рішеннями були: схвалення програми «Право на справедливий суд осіб з обмеженими можливостями» та пам’ятки для суддів щодо спілкування із журналістами. Нині з представниками ЗМІ активно співпрацює прес-центр судової влади, створений відповідно до рішення ради.

22 липня 2015 р. в Одесі відбулося чергове засідання РСУ. Одним з основних питань порядку денного було погодження проекту порядку та методології кваліфікаційного оцінювання суддів, запропонованого ВККС. Однак рада повернула документ на доопрацювання у зв’язку з його невідповідністю висновкам Венеціанської комісії та положенням закону.

Уповноважені представники

Порівняно з попередніми складами робота нинішньої ради є дійсно революційною, але, на жаль, часто неефективною. Насамперед у питанні захисту суддів. Для підвищення ефективності слід змінювати підходи до функціонування наявних механізмів і впроваджувати нові.

По-перше, для швидкої взаємодії та комунікації з органами суддівського самоврядування, органами державної влади та органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами у відповідній адміністративно-територіальній одиниці пропонується створення інституту спеціально уповноважених представників РСУ.

Наприклад, вони під час проведення слідчих дій — обшуків у приміщеннях судів і помешканнях суддів — контролюватимуть ситуацію, аби в разі потреби швидко відреагувати на неправомірні дії правоохоронців. Також такі представники зможуть тримати на контролі виконання рішень РСУ місцевими органами держвлади та їхніми посадовцями в разі вчинення ними дій, спрямованих на порушення незалежності суду. Уповноваженим ради може бути як її член, так і будь-який авторитетний суддя, який працює у відповідному регіоні. Це можуть бути особи, обрані серед делегатів на з’їзді суддів.

По-друге, у зв’язку зі встановленням випадків утручання в автоматизовану систему розподілу справ слід створити робочу IT-групу, яка забезпечить можливість дистанційної перевірки цієї системи в кожному суді. Вона повинна виявляти ризики та запобігати втручанням у її роботу.

По-третє, для відновлення суспільної довіри до судової системи слід створити громадську раду при РСУ, до якої обирати за відкритим конкурсом представників громадських організацій фахового спрямування з бездоганною репутацією та знаннями в галузі права. Адже суспільство є найважливішим союзником для судової влади. Крім цього, для створення позитивного іміджу та відновлення довіри до судової системи варто розробити та впровадити стратегію співпраці зі ЗМІ, залучивши суддів. Рада суддів повинна активізувати роботу в цьому напрямі.

Ще одна пропозиція — створити дорадчий орган — Раду з питань судового адміністрування, до якої залучити голів апеляційних судів усіх видів юрисдикції, що забезпечить зв’язок між РСУ та регіонами. Доцільно було б створити й експертну раду, до якої увійшли б провідні науковці та авторитетні фахівці в галузі права, для надання висновків у разі виникнення спірних питань правозастосування в роботі ради. Представники такого органу робили б експертний аналіз та займалися розробленням проектів нормативно-правових актів, які стосуються судової реформи. Експертна рада повинна аналізувати всі законодавчі ініціативи, а РСУ — оперативно реагувати.

Узурпації влади не боятися

Також необхідно переглянути напрямки міжнародної співпраці з такими проектами: «Освіта суддів — для економічного розвитку», «Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх» (обидва — за підтримки уряду Канади), USAID «Справедливе правосуддя», Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні», Ради Європи «Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні» (за підтримки уряду Данії), Ради Європи «Посилення незалежності, ефективності та професіоналізму судової влади в Україні» (за підтримки уряду Швеції).

Слід зосередитися на сприянні впровадженню інноваційних технологій у cудовій системі  та освітньому напрямі — сприянні у вивченні іноземних мов, організації на конкурсній основі стажування у судових установах ЄС та проведенні семінарів за участю іноземних спеціалістів: практиків та науковців.

Ще одна пропозиція — забезпечити розроблення та затвердження порядку проведення конкурсного відбору на заміщення посад голови та заступників голови ДСАУ.

Потрібно також розробити та впровадити  програми:

ефективного забезпечення здійснення  правосуддя, яка виявлятиме суди, що на здійснення своїх функцій за відповідними критеріями витрачають більше бюджетних коштів порівняно із середньо встановленим в Україні та вживати заходи щодо оптимізації витрат, зокрема із пропозиціями щодо ліквідації певних судів з передачею їх повноважень більше наближеним установам;

сприяння  поширенню на всю Україну ініціативи теруправління ДСА в Одеській області щодо впровадження системи електронного суду за підтримкою міжнародних проектів.

І наостанок. Ефективність органу починається з ефективності кожного працівника. Тому кожен член РСУ повинен уже при обранні визначити основні напрями роботи та завчасно опрацьовувати кожне питання, яке є на порядку денному засідань РСУ.

Обрання до РСУ є виявом високої довіри суддівської спільноти, яка зобов’язує кожного діяти ефективно, а не чекати милості від законодавчої чи виконавчої влади, спостерігаючи, як гине судова система.

Що стосується перспективи реформування РСУ, то, враховуючи проміжний висновок Венеціанської комісії стосовно запропонованих змін до Конституції в частині «Правосуддя» від 24.07.2015, можна сказати, що вона полягає в переданні повноважень від Вищої кваліфікаційної комісії суддів до РСУ з обов’язковим залученням до співпраці громадської наглядової ради. Остання наділятиметься правом дорадчого голосу та матиме у своєму складі представників адвокатури. У такому разі суддівське самоврядування мало б більше можливостей впливати на відбір кадрів, очищення системи від проявів корупції та підвищення професійного рівня суддів, а формування кваліфікаційної та дисциплінарної палат з членів РСУ з можливістю ротації додало б авторитету цим підрозділам.

Не треба боятися «узурпації влади» з боку РСУ. Аби навести лад у судовій системі, вкрай необхідно підвищити роль самоврядування, дати можливість судовій владі взяти на себе відповідальність за процес реформування та завдяки новим механізмам робити більше для відновлення довіри суспільства.