Закон і Бізнес


30 дней на размышления


№50 (1452) 21.12—27.12.2019
4071

Не может быть уважительной причиной пропуска сроков подача заявления в другой, чем ВКДКА, орган адвокатского самоуправления. Такое заключение сделала ВКДКА в решении №Х-019/2019, текст которого печатает «Закон и Бизнес».


Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

Рішення

4 жовтня 2019 року                  м.Чернівці                                №Х-019/2019

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, розглянувши у відкритому засіданні довідку, яка містить пропозиції та узагальнення з актуальних для вирішення питань дисциплінарної практики кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури,

ВСТАНОВИЛА:

Законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» установлено загальний тридцятиденний строк на оскарження до ВКДКА рішень КДКА регіонів.

Реалізуючи своє право на оскарження рішень КДКА, суб’єкти оскарження іноді порушують строки, установлені законом.

Відповідно до пп.3.29 та 3.30 регламенту ВКДКА, затвердженого рішенням Ради адвокатів від 4—5.07.2014 №78, за заявою скаржника про поважність причин пропуску строк оскарження рішення КДКА може бути поновлено рішенням ВКДКА.

Таким чином, з метою сформування однакових загальних підходів як щодо практичного застосування концепції «поважних причин», так і щодо процедурної сторони ухвалення відповідних рішень виникла необхідність у відповідних узагальненнях.

Заслухавши доповідь та пропозиції члена ВКДКА Пшеничного О.Л., відповідно до п.2 ч.4 ст.52 закону, пп.2 п.3 розд.2 Положення про ВКДКА, п.4.1, п.4.4. регламенту ВКДКА, ВКДКА,

ВИРІШИЛА:

Затвердити узагальнення дисциплінарної практики про поновлення строків на оскарження рішень КДКА.

Висновки з питань узагальнення практики мають рекомендаційний характер для КДКА.

Голова                                С.ВИЛКОВ
Секретар                            К.КОТЕЛЕВСЬКА

УЗАГАЛЬНЕННЯ

дисциплінарної практики про поновлення строків на оскарження рішень кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури

Законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлено загальний тридцятиденний строк на оскарження до ВКДКА рішень КДКА регіонів.

Реалізуючи своє право на оскарження рішень КДКА, суб’єкти оскарження іноді порушують строки, встановлені законом.

Відповідно до пп.3.29 та 3.30 регламенту ВКДКА, затвердженого рішенням РАУ від 4—5.07.2014 №78, за заявою скаржника про поважність причин пропуску строк оскарження рішення КДКА може бути поновлено рішенням ВКДКА. Водночас відсутність поважних причин є підставою для відхилення скарги.

Аналіз законодавства та практика вирішення цього питання ВКДКА дають змогу сформувати загальні підходи як щодо практичного застосування концепції «поважних причин», так і щодо процедурної сторони ухвалення відповідних рішень.

1. Закон встановлює початок перебігу строку оскарження рішення КДКА залежно від виду останнього:

1) з дня отримання:

• про відмову в допуску особи до кваліфікаційного іспиту (ч.4 ст.8);

• про не складання особою кваліфікаційного іспиту (ч.5 ст.9);

• про відмову у включенні адвоката іноземної держави до ЄРАУ (ч.5 ст.59);

2) з дня прийняття:

• щодо видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту (ч.8 ст.50);

• про порушення дисциплінарної справи або про відмову в порушенні дисциплінарної справи (ч.3 ст.39, ч.8 ст.50);

• про застосування дисциплінарного стягнення (ч.3 ст.31, ч.3 ст.32, ч.1 ст.42, ч.8 ст.50).

2. Для встановлення факту порушення строку оскарження необхідно враховувати, що, за загальним правилом, перебіг строку, обчислюваного днями, починається з наступного дня після настання події, з якою пов’язано його початок. Якщо останній день строку припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то днем закінчення строку вважається найближчий робочий день.

3. Поновлення строку оскарження може порушувати принцип правової визначеності. Тому, вирішуючи дане питання, у кожному випадку необхідно встановити, чи виправдовують втручання у принцип res judicata причини поновлення строку оскарження. Такий обов’язок випливає з рішення Європейського суду з прав людини від 3.04.2008 у справі «Пономарьов проти України» (п.41). Як квазісудовий орган, ВКДКА враховує практику ЄСПЛ. Відтак, навіть зважаючи на те, що законодавство не обмежує дискреційні повноваження ВКДКА стосовно часу або підстав для поновлення строків, свобода розсуду у цьому питанні не є необмеженою.

4. Найбільш поширеним випадком поновлення ВКДКА строків оскарження рішень КДКА є повторне подання заяви (скарги) після усунення недоліків, вказаних в рішенні ВКДКА про повернення первинної заяви (скарги), що була подана в межах встановлених строків (див. рішення ВКДКА від 27.09.2018 №ІХ-010/2018, від 26.10.2018 №Х-017/2018, від 29.11.2018 №ХІ-006/2018, від 20.12.2018 №ХІІ-001/2018, від 31.01.2019 №І-004/2019, від 1.02.2019 №ІІ-003/2019, від 28.03.2019 №ІІІ-004/2019, від 25.04.2019 №IV-017/2019, від 30.05.2019 №V-004/2019).

Пункти 15, 16 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затверджене рішенням РАУ від 30.08.2014 №120, визначають, що заява (скарга), оформлена без дотримання встановлених вимог, або така, що не містить відомостей про зміст дисциплінарного проступку адвоката, без викладу обставин, якими обґрунтовуються вимоги заявника (скаржника) та зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, повертається заявникові (скаржникові) з відповідними роз’ясненнями. При цьому повернення заяви (скарги) не перешкоджає повторному зверненню із заявою (скаргою), якщо перестануть існувати обставини, що стали підставою для її повернення.

5. Поважність причини поновлення строку оскарження є ключовою ознакою, що виправдовує втручання органу адвокатського самоврядування, що розглядає дисциплінарну справу, у принцип правової визначеності та дає підстави для відновлення провадження.

Разом із тим, концепція «поважних причин» не є чіткою навіть у практиці ЄСПЛ (див. рішення у справах «Н. v. Belgium», від 30.11.87, п.53, та «Georgiadis v. Greece», від 29.05.97, п.43). Тож ухвалюючи рішення про поновлення строків оскарження, ВКДКА має чітко вказувати причини такого рішення.

Виходячи з наявної практики, поважними можна вважати такі причини пропуску, якщо обставини, які зумовили порушення строку, є об’єктивно непереборними, не залежать від волевиявлення особи, що оскаржує рішення, та пов’язані з істотними перешкодами чи труднощами для своєчасного звернення зі скаргою.

Однією із підстав може бути, наприклад, неповідомлення сторін дисциплінарного провадження про рішення, прийняте КДКА у їхній справі, або повідомлення сторони у строк, який суттєво ускладнює її своєчасне звернення до ВКДКА зі скаргою.

З таких підстав ВКДКА поновлювала строки оскарження рішень КДКА як у кваліфікаційних, так і в дисциплінарних справах (див. рішення від 1.02.2019 №ІІ-005/2019, від 25.06.2019 №VІ-008/2019, від 26.10.2018 №Х-018/2018, від 29.11.2018 №ХІ-010/2018).

Проте навіть у такому випадку можливість поновлення не буде необмеженою, оскільки сторони в розумні інтервали часу мають вживати заходів, щоб дізнатись про стан відомого їм провадження (див. рішення ЄСПЛ від 26.04.2007 у справі «Олександр Шевченко проти України», п.27, та рішення від 14.10.2003 у справі «Трух проти України» (ухвала).

Так, рішенням ВКДКА від 28.03.2019 №ІІІ-006/2019 відмовила в поновленні строку на оскарження рішення КДКА, оскільки скаржник був повідомлений про винесене рішення (КДКА направила рішення рекомендованим листом з повідомленням про вручення, проте поштове відправлення було повернуте до КДКА у зв’язку із закінченням встановленого терміну зберігання).

6. Поважні причини пропуску строку оскарження рішень КДКА повинні бути підтверджені скаржником належними доказами.

Такими доказами можуть бути документи, що засвідчують фактичне існування перешкод чи труднощів для своєчасного звернення зі скаргою, якими заявник обґрунтовує поважні причини пропуску строків: лікарняні та відрядні листи, квитки на транспортні засоби (див. рішення ВКДКА від 25.06.2019 №VІ-008/2019).

Відсутність доказів поважності пропуску строку оскарження, як і відсутність доказів своєчасного подання скарги (за наявності об’єктивної інформації про пропуск таких строків), має наслідком відмову ВКДКА у поновленні строку на оскарження рішення КДКА (див. рішення ВКДКА від 29.03.2019 №ІІІ-017/2019, від 29.03.2019 №ІІІ-019/2019).

7. Не може бути поважною причиною пропуску строків оскарження рішення КДКА подання скарги до іншого, ніж ВКДКА, органу адвокатського самоврядування. На цій підставі ВКДКА (рішення від 26.06.2019 №VІ-019/2019) відмовила в поновленні строку на оскарження рішення КДКА заявнику, що помилково звернувся із скаргою до КДКА. Остання, хоча й переслала заяву за належністю, ВКДКА отримала її після закінчення строку оскарження. У ВКДКА, крім іншого, зважили на те, що представник скаржника, будучи адвокатом, подавала скаргу неодноразово, без надання належно оформлених повноважень на представництво, внаслідок чого скарга поверталась з відповідними роз’ясненнями ВКДКА.