Закон і Бізнес


Право на перевод


№27 (1429) 13.07—19.07.2019
5700

Объявление конкурса на замещение вакансий лишь для кандидатов на должности без предоставления такой возможности судьям является несправедливым. Такое заключение сделал ССУ в решении №35, текст которого печатает «Закон и Бизнес».


Рада суддів України

Рішення

5 липня 2019 року                              м.Київ                              №35

Щодо виконання рішень з’їздів суддів України з питань визначення потреб кадрового забезпечення судів

Відповідно до пп.1, 3 ч.4 ст.126 закону «Про судоустрій і статус суддів» до завдань суддівського самоврядування належить вирішення питань щодо забезпечення організаційної єдності функціонування органів судової влади; участь у визначенні потреб кадрового забезпечення судів та контроль за додержанням установлених нормативів такого забезпечення.

До РСУ надійшли звернення від місцевих судів щодо недостатньої кількості суддів, визначеної Державною судовою адміністрацією на 2019 рік. Також до РСУ надійшли пропозиції від членів постійно діючої міжрегіональної робочої групи РСУ з питань суддівського самоврядування про організацію заходів щодо врегулювання питань для визначення потреб кадрового забезпечення судів.

Судді в листах зазначають, що ДСАУ здійснено розрахунок граничної чисельності суддів без погодження такої чисельності із судами (органами суддівського самоврядування), а також без урахування категорій та складності справ, поточного навантаження на одного суддю конкретного суду та з використанням методики визначення граничної чисельності суддів у судах, в якій за основу взято показники 2015 року.

За ініціативою РСУ, ДСАУ та на виконання рішень чергового XV з’їзду суддів від 7.03.2018 (пп.4.4, 4.6 п.4), позачергового XVI з’їзду суддів від 19—20.12.2018 (пп.11, 12) наразі проводяться дослідження щодо вимірювання навантаження на суддів усіх рівнів та юрисдикції з урахуванням унесених до процесуального законодавства змін. Станом на травень 2019 року зазначене дослідження не завершене.

Водночас, як засвідчують доповіді голови РСУ О.Ткачука на засіданнях Ради з питань судової реформи та Пленуму Верховного Суду, питання укомплектованості місцевих та апеляційних судів суддівськими кадрами є найважливішою та найгострішою проблемою судової влади на цьому етапі судової реформи.

Так, за різними оцінками, в Україні для нормальної роботи судової системи не вистачає близько 2 тис. суддів. При цьому станом на початок 2019 року за штатної чисельності в 7200 суддів, кваліфікаційне оцінювання успішно пройшов лише 2151 діючий суддя. На 1.04.2019 із 5285 суддів лише 4128 мали повноваження на здійснення правосуддя. Тобто в більш як тисячі суддів строк повноважень закінчився і вони з різних причин після закінчення п’ятирічного строку повноважень не призначені безстроково. У двох десятках судів суддів узагалі немає, ще в кількох десятках судів працює лише один суддя.

Постала загроза припинення роботи судів у зв’язку з відсутністю суддів, які мають право здійснювати правосуддя, оскільки в тисячі суддів сплинув п’ятирічний строк перебування на посаді судді й до цього часу питання щодо подальшої роботи цих суддів не вирішено.

За змістом спільної заяви щодо ситуації в судовій системі голів ВС, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, РСУ, ДСАУ, ректора Національної школи суддів кваліфікаційне оцінювання пройшов 2701 суддя, триває кваліфікаційне оцінювання щодо 2586 суддів.

Водночас за цей період понад 2000 суддів були звільнені з посад, що суттєво вплинуло на укомплектованість судів та здатність у розумні строки забезпечувати неупереджений та справедливий розгляд справ. Сьогодні в країні 14 судів не здійснюють правосуддя у зв’язку з відсутністю суддів або повноважень у суддів, у 154 судах кількість суддів, що здійснюють правосуддя, становить менше ніж 60% від штатної чисельності. Унаслідок цього порушується право громадян на забезпечення державою доступу до правосуддя. Залишається невирішеною проблема суттєвої різниці у винагороді суддів, які ще не пройшли кваліфікаційного оцінювання, у тому числі з незалежних від них причин.

Питанням функціонування судової влади в Україні в умовах недостатнього кадрового забезпечення, у тому числі внаслідок процедур ліквідації та реорганізації судів, присвячені й останні рішення найвищого органу суддівського самоврядування — з’їзду суддів.

Рішенням позачергового XVI з’їзду суддів від 19—20.12.2018 визнано такими, що потребують невідкладного вирішення, питання щодо забезпечення гарантій незалежності суддів, які відображені в рішеннях позачергового XIV з’їзду суддів від 15.03 та 13.11.2017, рішенні чергового XV з’їзду суддів від 7.03.2018, також інших заходів, які забезпечують здійснення правосуддя, зокрема врегулювання штатної чисельності суддів та навантаження.

Рішенням чергового XV з’їзду суддів від 7.03.2018, в розрізі питань урегулювання штатної чисельності суддів:

• звернуто увагу ДСАУ, ВРП на неприпустимість зменшення фактичної кількості суддів, що працюють у судах які ліквідуються/реорганізуються, на матеріально-технічній базі яких створено окружні суди;

• вирішено звернутися до ВРП, ДСАУ з пропозицією розробити та затвердити Порядок підготовки, розгляду та погодження матеріалів щодо визначення кількості суддів у судах.

Відповідно до п.1.6 Європейської хартії про статус суддів на державу покладається обов’язок забезпечувати суддів усіма засобами, необхідними для належного виконання їхніх завдань, зокрема для розгляду справ в межах розумного періоду часу.

Крім того, відповідно до Рекомендацій щодо ефективного впровадження Основних принципів щодо незалежності судових органів (прийнятих резолюцією Економічної та соціальної Ради ООН 1989/60 та схвалених резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 44/162 від 15.12.89), впроваджуючи принципи, кожна держава-член повинна надавати відповідні засоби, які давали б змогу судовим органам належним чином виконувати свої функції; термін повноважень суддів, їх незалежність, безпека, відповідна винагорода, умови служби, пенсії та вік виходу на пенсію повинні належним чином гарантуватися законом) держава має звернути особливу увагу на необхідність надання певних ресурсів, потрібних для функціонування судової системи, враховуючи призначення достатньої для рівня завантаженості справами кількості суддів, забезпечення судів необхідним персоналом та обладнанням і надання суддям гідного рівня особистої безпеки, пенсійного забезпечення та заробітної плати.

Згідно із ч.6 ст.19 закону «Про судоустрій і статус суддів» кількість суддів у суді визначає ДСАУ за погодженням із ВРП з урахуванням судового навантаження та в межах видатків, визначених у державному бюджеті на утримання судів та оплату праці суддів.

Рішеннями ВРП від 18.04.2019 №№1200/0/15-19 і 1201/0/15-19 погоджені на 2019 рік тимчасова кількість суддів у апеляційних судах, утворених в апеляційних округах та тимчасова кількість суддів в окружних судах. Водночас у цих рішеннях зазначено про відсутність узгодженої позиції між ДСАУ та судами щодо кількості суддів у відповідних судах, оскільки зі звернень судів убачається, що ДСАУ здійснила розрахунок чисельності суддів без урахування категорій та складності справ, поточного навантаження на одного суддю та з використанням методики визначення граничної чисельності суддів у судах, в якій за основу взято показники 2015 року. Зазначеними рішеннями також було зобов’язано ДСАУ опрацювати пропозиції апеляційних і місцевих судів та в місячний термін надати Вищій раді правосуддя для погодження визначену з урахуванням цих пропозицій кількість суддів у відповідних судах. Рішенням ВРП від 16.05.2019 утворено робочу групу для опрацювання питань щодо кількості суддів у судах.

Загалом зазначеними рішеннями ВРП погоджено таку кількість суддів:

• в апеляційних загальних судах — 964;

• в апеляційних господарських судах — 218;

• в апеляційних адміністративних судах — 257;

• у місцевих загальних судах — 3721 (з них — 305 м.Київ);

• у місцевих господарських судах — 549;

• у місцевих адміністративних судах — 633;

• разом у місцевих окружних судах — 4903.

Наказами ДСАУ від 25.04.2019 №№417, 418, 419, 420 затверджено раніше погоджену ВРП граничну кількість суддів у зазначених судах.

Водночас станом на 2017—2018 роки ДСАУ своїми наказами від 8.08.2017 №№841, 842 та 843 визначала згідно з діючою на той час мережею судів такий кількісний склад суддів у судах:

• в апеляційних загальних судах — 1199;

• в апеляційних господарських судах — 225;

• в апеляційних адміністративних судах — 265;

• у місцевих загальних судах — 4339 (з них 317 — м.Київ);

• у місцевих господарських судах — 619;

• в окружних адміністративних судах — 588.

Отже, на підставі тих самих методик вимірювання навантаження на суддю, що діяли станом на 2017 рік, а також з урахуванням кількості справ, що надходили в суди, та прогнозованої кількості надходжень справ у 2019 році ДСАУ фактично скорочено кількість штатних суддівських посад:

• в апеляційних загальних судах — 235;

• в апеляційних господарських судах — 7;

• в апеляційних адміністративних судах — 8;

• у місцевих загальних судах — 618 (з них 12 — e м.Києві);

• у місцевих господарських судах — 70.

В окружних адміністративних судах на 2019 рік додано 45 штатних суддівських посад. Разом, за винятком адміністративних судів, у місцевих окружних судах фактично скорочено 688 штатних суддівських посад.

Листом голови ДСАУ З.Холоднюка від 29.05.2019 №8-14317/19 апеляційні та місцеві суди повідомлено, що ДСАУ спільно з РСУ за підтримки програми USAID «Нове правосуддя» проводить дослідження для визначення нормативів часу розгляду та коефіцієнтів складності справ з урахуванням унесених змін до процесуального законодавства. З урахуванням погодженої рішенням ВРП кількості суддів у новоутворених окружних та апеляційних судах кількість вакансій становитиме 1133 посад суддів. Головою ДСАУ повідомляється, що після укомплектування вакантних посад та затвердження нових нормативів ДСАУ запропонувала перерахувати граничну чисельність суддів і подати пропозиції до ВРП; до запровадження нових нормативів ДСАУ запропонувала залишити без змін кількість суддів, погоджену ВРП та затверджену наказами ДСАУ.

Згідно з розрахунком граничної чисельності суддів для новостворюваних місцевих судів на 2019 рік, що надіслана ДСАУ судам у квітні 2019 року, вбачається така кількість вакансій в окружних судах:

• у місцевих загальних судах — 602;

• у місцевих адміністративних судах — 95;

• у місцевих господарських судах — 29;

• всього у місцевих окружних судах — 726.

Відповідно, кількість вакансій у новоутворених апеляційних судах апеляційних округів становить 407.

Водночас ВККС у процесі добору суддів, що відбувається протягом 2017—2019 років, сформовано рейтинги кандидатів на посади суддів та резерв, згідно з яким перебувають кандидати на заміщення вакантних посад суддів:

• місцевого загального суду — 656;

• місцевого господарського суду — 272;

• місцевого адміністративного суду — 328.

Крім того, 24.05.2019 НШС завершила підготовку 371 кандидата на посаду суддів. ВККС 7.06.2019 ухвалено рішення про оголошення складення впродовж липня — серпня 2019 року кваліфікаційного іспиту в межах процедури добору кандидатів на посаду судді місцевого суду, оголошеного 3.04.2017.

Отже, кількість підготовлених ВККС та НШС кандидатів на посаду судді, як уже зарахованих до резерву на заміщення вакантних посад в окружних місцевих судах, так і кількість прогнозованого поповнення цього резерву внаслідок складання кваліфікаційного іспиту 371 кандидатом на посаду судді, вказує на те, що національними державними органами за рахунок державного бюджету підготовлено більше кандидатів на посаду судді ніж є вакансій у судах, що затверджено наказами ДСАУ.

Разом з тим відповідно до ч.8 ст.79 закону «Про судоустрій і статусу суддів» ВККС проводить конкурс на зайняття вакантних посад суддів місцевого суду на основі рейтингу кандидатів на посаду судді та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду, за результатами кваліфікаційних іспитів, складених у межах процедури добору суддів чи в межах процедури кваліфікаційного оцінювання відповідно.

Однак протягом 2016—2019 років ВККС не проводилось конкурсних процедур суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду за положеннями ст.79 закону, як і не проводилося комісією конкурсних процедур заміщення вакантних посад суддів апеляційних судів. Не проводилися подібні процедури конкурсних переведень діючих суддів і протягом 2015 року.

Отже, слід констатувати, що професійні права діючих суддів у частині забезпечення їхніх прав на переведення до інших місцевих судів на постійній основі фактично не реалізовувалися протягом 2015—2019 років.

Ураховуючи наведене, за умови скорочення в окружних судах 688 штатних посад згідно з кількістю суддів у окружних судах, що затверджена наказами ДСАУ на 2019 рік, це прогнозовано не забезпечить суттєвих і негайних зрушень щодо вирішення комплексу кадрових проблем. Зокрема, забезпечення прав на участь у конкурсах на заміщення вакантних посад як кандидатів на посаду суддів, так і суддів, які виявляють наміри бути переведеними до іншого місцевого суду.

При цьому, якщо інформація про кількість кандидатів на посаду судді, які перебувають у резерві та які прогнозовано його поповнять, уже відома, то інформація про кількість суддів, які виявляють наміри бути переведеними до іншого місцевого суду, потребує уточнення ВККС шляхом реєстрації відповідних намірів суддів. Додатково слід уточнити інформацію щодо намірів участі суддів місцевих судів у конкурсах на посаду судді відповідного апеляційного суду, адже за умови оголошення конкурсів до цих судів прогнозовано саме судді місцевих судів будуть становити основу при заміщенні відповідних посад, що, у свою чергу, негативно вплине на кадрове забезпечення окружних судів.

За таких обставин доцільно рекомендувати ВККС виходити не менше ніж з 50% вакантних посад із загальної кількості таких посад у новоутворених місцевих судах при визначенні кількості вакантних посад у новоутворених місцевих судах, що будуть оголошені окремо для участі в конкурсах суддів, які виявили наміри бути переведеними до іншого місцевого суду.

20.06.2019 ВРП ухвалила звернення до ВККС щодо невідкладного оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у діючих місцевих загальних судах.

ВККС 2.07.2019 оголошено конкурс на зайняття 505 вакантних посад суддів у місцевих загальних судах. За умовами конкурсу участь у ньому можуть узяти особи, які на день подання документів перебувають у резерві на заміщення вакантних посад суддів місцевих загальних судів.

Водночас для діючих суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду, конкурс на зайняття вакантних посад суддів місцевого суду не проводиться.

Багато суддів протягом тривалого часу працюють не за місцем проживання їхньої родини, орендують за власний кошт житло та несуть витрати на дорогу до місця роботи. Їхні інтереси повинні бути враховані під час конкурсу.

Оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевого суду лише для кандидатів на посаду судді без надання такої можливості суддям, які протягом тривалого часу сумлінно виконують свої повноваження, є несправедливим і порушує право суддів на переведення.

Враховуючи вищевикладене, невідкладного вирішення питання щодо забезпечення гарантій незалежності суддів та виконання рішень з’їздів суддів потребують розробки та організації виконання низки наступних заходів.

Заслухавши та обговоривши інформацію членів РСУ Жука А.В., Мовчана Д.В., керуючись ст.126, ч.8 ст.133 закону «Про судоустрій і статус суддів» та положенням про РСУ, затвердженим позачерговим X з’їздом суддів 16.09.2010 (з подальшими змінами), Рада суддів

ВИРІШИЛА:

1. Звернутися до ВРП з метою належного кадрового забезпечення судів, недопущення кадрового колапсу та заповнення судів новими суддівськими кадрами, переглянути питання погодження кількості посад суддів у апеляційних судах, в окружних судах, місцевих загальних судах з урахуванням пропозицій апеляційних судів, органів суддівського самоврядування та ДСАУ.

2. Звернутися до ВРП, ДСАУ з пропозицією розробити та затвердити Порядок підготовки, розгляду та погодження матеріалів щодо визначення кількості суддів у судах України з обов’язковим залученням органів суддівського самоврядування

3. Звернути увагу ДСАУ на необхідність дотримання положень п.3 ч.4 ст.126 закону «Про судоустрій і статус суддів», відповідно до яких участь у визначенні потреб кадрового забезпечення судів та контроль за додержанням установлених нормативів такого забезпечення належить до завдань суддівського самоврядування.

4. З метою захисту професійних прав суддів, належного планування роботи органів суддівського врядування щодо розв’язання комплексу кадрових проблем у судовій владі звернутися до ВККС, вирішуючи питання про оголошення конкурсів на заміщення вакантних посад у місцевих та апеляційних судах, провести реєстрацію намірів щодо участі в конкурсах суддів, які виявляють наміри бути переведеними до іншого місцевого суду (ч.8 ст.79 закону «Про судоустрій і статус суддів») та щодо участі суддів місцевих судів у конкурсах на посаду судді відповідного апеляційного суду.

5. Рекомендувати ВККС на підставі отриманих даних про наміри окремо визначити питому вагу вакантних посад у новоутворених місцевих судах, що будуть оголошені комісією для заміщення суддями, які виявили наміри бути переведеними до іншого місцевого суду, та вакантних посад у цих судах, що будуть оголошені комісією для заміщення кандидатами на посаду суддів, що перебувають у резерві.

6. При визначенні кількості вакантних посад у новоутворених місцевих судах, що будуть оголошені окремо для участі в конкурсах суддів, які виявили наміри бути переведеними до іншого місцевого суду, рекомендувати ВККС виходити не менше ніж з 50% вакантних посад із загальної кількості таких посад у місцевих судах.

7. Звернути увагу ВККС на необхідність забезпечення прав суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду, під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевого суду.

Заступник голови             В.БУТЕНКО